Algemene Voorwaarden
Telefoon: +31 (0) 161  434 050

Van Notariaat Thielen Te Bavel

Gedeponeerd op 27 augustus 2014 bij de Griffie van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant onder nummer 35/2014

Notaris

Onder notaris wordt verstaan notaris, mr. N.C.P.M. Thielen.

Toepassingsgebied voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

Uitvoering Opdracht

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door de notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid.

Tarieven

  1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. 
  2. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een kostenopgave verstrekt. De notaris is gerechtigd de gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen; op reeds uitgebrachte kostenopgaven heeft dit geen invloed. De gehanteerde tarieven zijn richtbedragen. In geval meer dan de gebruikelijke tijd aan een opdracht besteed wordt, is de notaris gerechtigd het meerdere in rekening te brengen, tenzij bij het uitbrengen van de kostenopgave schriftelijk anders is aangegeven door de notaris of anders is overeengekomen. Tussentijdse wijzigingen van leges of tarieven van derden mogen in een reeds uitgebrachte kostenopgave worden doorberekend. De notaris is gerechtigd voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen. 
  3. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Niet doorgegane akte/ ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is tevens gerechtigd een honorarium in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken. In deze gevallen is de notaris bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. Door de notaris verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen, en voorschotdeclaraties dienen onmiddellijk te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Vanaf dat moment is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien betaling binnen 1 maand niet heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in ieder geval een bedrag van € 25,00 administratiekosten verschuldigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de notaris worden gemaakt ter invordering van de declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Depotgelden

Indien een bedrag in depot wordt gehouden wordt een depotovereenkomst opgesteld. In de depotovereenkomst worden in ieder geval de rentevergoeding en de (administratie)kosten van het beheer van het depot geregeld. De rente die wordt vergoed is dezelfde als de notaris op zijn derdengeldenrekening ontvangt.

Klachten

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst bij de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
- de betreffende Kamer voor het Notariaat;
- de burgerlijke rechter;
- de Geschillencommissie Notariaat.

Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door de notaris leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de notaris wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge deze verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de notaris komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Slot

Deze voorwaarden gelden vanaf 15 augustus 2014.